Statuten

Statuten van de feitelijke vereniging “Bruulbikers”

Artikel 1:

De ‘Bruulbikers’ is een feitelijke vereniging met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Basselierstraat 47 opgericht op 18 januari 2004 met als doel het gezamenlijk mountainbiken van de leden te bevorderen. Sociaal biken en respect wordt hoog in het vaandel gedragen. 

Artikel 2:

§ 1: De deelgenoten van de vereniging zijn de leden. Deze leden zijn verenigd in de Algemene Bruulbikersvergadering als hoogste orgaan van de vereniging.

§ 2: Tot participatie worden enkel uitgenodigd die personen die beschikken over een mountainbike van aanvaardbare kwaliteit en die passen binnen de groepssfeer. Personen die niet uitgenodigd worden door één van de leden kunnen niet participeren (rotaryprincipe). Niet gewenste participanten worden niet uitgenodigd of de geannuleerde afspraken worden niet bij hen afgezegd (wimpie-topvisserprincipe).

§ 3: Basisvoorwaarden Lidmaatschap van de Bruulbikers waar cumulatief aan voldaan moet worden:

         i.            Lidmaatschap is een gunst die enkel kan toegekend worden door leden-Bruulbikers na consensus over de rechtmatigheid na een verdienstelijke prestatie. Lidmaatschap wordt enkel toegekend aan kandidaten die hun aspiratie tot lidmaatschap kenbaar maken. Vanaf dat moment bereikt de kandidaat de status van trainee.

       ii.            Een participatie op regelmatige basis is een noodzaak, te weten een minimale participatie van één tocht per maand gedurende twee opeenvolgende maanden.

§ 4: Na vervulling van de basisvoorwaarde is het criterium tot lidmaatschap het uit het zicht kunnen rijden van twee willekeurige leden. Uit het zicht rijden houdt in dat deze desbetreffende leden zich niet in het zelfde gezichtsveld bevinden.

§ 5: In tegenstelling tot artikel 2 § 3 wordt lidmaatschap automatisch toegekend na participatie aan een Bruulbikersweekend of Bruulbikersreis beschreven in artikel 10. De basisvoorwaarden moeten echter steeds nageleefd worden.

§6: Om te vermijden dat U mede-bruulbiker niet in verlegenheid wordt gebracht is het aangewezen om diens mountainbike niet uit te rusten van reflectoren noch slijklappen. Een fietsbel is geen verplichting, het gebruik van een gepaste luide kreet of ander hoorbaar geluid kan aangewend worden zichzelfs aanwezigheid ten gepaste tijden kenbaar te maken aan de medeweggebruiker. Het dragen van onaangepaste kledij zal uitmonden in gebruik van woorden zoals danacolbiker.

§ 7: Bruulbikers worden geacht hun lidmaatschap waardig te dragen. Bij vaststelling van Bruulbiker-onwaardig gedrag zoals het op regelmatige basis verkiezen van asfaltfretten boven mountainbiken kan het lid hiervoor door het managementteam, bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter(s), tot de orde geroepen worden.

Artikel 3:

§ 1: Lidmaatschap bij de Bruulbikers duidt op een kwalificatie. Bijgevolg is een verdere deelname op regelmatige basis van minimaal één maal per kalendermaand noodzakelijk. Indien een lid niet aan deze voorwaarde kan tegemoetkomen, vervalt hij in de status ‘lid uit zicht’.

§ 2: Twee bepalingen vormen een uitzondering op artikel 3 § 1:

 1. Leden die omwille van een ongeval tijdens het mountainbiken geblesseerd raken en niet kunnen participeren, verwerven de status van ‘lid in gips’. Bij twijfel over de gegrondheid van de blessure of de duurtijd kan het managementteam ertoe besluiten betrokkene naar een controlearts te zenden. Indien deze controlearts ertoe besluit dat de afwezigheid gegrond is, worden de kosten van de consultatie door de vereniging ten laste genomen. Indien de controlearts van mening is dat het vermeende voorval geen aanleiding vormt tot de afwezigheid, dient het lid de kosten van het onderzoek zelf ten laste te nemen en vervalt hij in de status ‘lid uit zicht’.
 2. Jaarlijks is het eenmaal aan elk lid toegestaan zijn maand op te nemen. Het lid kan dan gedurende één maand geen enkele keer participeren zonder zijn status van lidmaatschap te verliezen. Hij dient hiervan op voorhand bij de voorzitter melding te maken.

§ 3: Deelnemers uitgenodigd volgens het rotaryprincipe beschreven in artikel 2 § 2 die geen lidmaatschap ambiëren, worden gasten vernoemd.

Artikel 4:

§ 1: Er wordt jaarlijks een klassement aangelegd van de gereden kilometers van de leden Bruulbikers, met eventuele vermelding van trainees, gasten en aspiranten. Enkel rechtsgeldig gereden kilometers worden in aanmerking genomen. Verdere vermeldingen zijn: aantal tochten, gemiddelde gereden kilometers, aantal pisten en gemiddelde aantal pisten. 

§ 2: Als rechtsgeldig gereden kilometers worden beschouwd, indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De tocht wordt gereden met een mountainbike.
 • De minimale band breedte waarmee gereden moet worden bedraagt 1.5 inch.
 • De tocht moet voor minstens 65 % bestaan uit off-road parcours of single-tracks
 • Minstens één effectief lid (of lid uit zicht) moet op de tocht aanwezig zijn.
 • De tocht wordt aangekondigd volgens de 24/8 regel zoals bepaald in artikel 5.
 • In geval van betwistingen beslist de juridische adviseur over de toekenning van de kilometers.

 § 3: Er wordt geen wegingscoëficient toegepast op het aantal gereden kilometers. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt voor de kilometers afgelegd tijdens een challenge waarbij tijd van groter belang is dan gereden kilometers zoals daar zijn de drieboomkesbergchallenge en de jaarlijkse wedstrijd voor amateurs voor de GVA-trofee op de Bruulbergen. De gereden kilometers worden vermenigvuldigd met 1,5.  

§ 4: Bij snijpartijen wordt het aantal kilometers van de referentiegroep geteld, waarbij een asterisk achter de naam van de snijer wordt geplaatst. De grootte en kleur van de asterisk wordt bepaald door de webmaster waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de besnijding. 

Artikel 5:

§ 1: De 24/8 regel bepaalt dat om in aanmerking te komen voor het klassement zoals vermeld in artikel 4, bij elke tocht de leden uitgenodigd moeten worden volgens volgend principe:

 1. Ofwel worden minstens de leden minimaal 24 uur voor het vertrekuur van de tocht per elektronische mail op de hoogte gebracht van de intentie tot biken, met een minimale vermelding van tijdstip van vertrek, vertrekplaats en het beoogde aantal kilometers.
 2. Ofwel worden minstens de leden per SMS, telefonisch- of persoonlijk contact minimaal 8 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de intentie tot biken, met een zelfde minimale vermelding. Voor één niet nader omschreven minderheidsgroep wordt verduidelijkt dat dit persoonlijke contact een mondelinge conversatie betreft en geen fysiek contact.

§2: In afwijking van paragraaf 1 is de 24/8 regel niet vereist bij erkende Bruulbikerstochten. In toepassing van artikel 2§6 van onze statuten wordt een verwittiging volgens de 24/8 regel evenwel bijzonder geapprecieerd.

§3: In paragraaf 1 wordt bewust de term uitgenodigd gehanteerd, daar als bijkomende voorwaarde het haalbaarheidsprincipe van tel is. Een aankondiging is pas een effectieve uitnodiging tot participatie indien participatie door de leden mogelijk is. Een reis van een paar leden in het buitenland of een familie-uitstap komen dus niet in aanmerking. Komen wel in aanmerking: de jaarlijkse buitenlandse Bruulbikersreis en Bruulbikersweekends. Het biken tijdens werkdagen vormt ook geen belemmering tot aanvaarding binnen de 24/8 regel.

Artikel 6:

Teneinde de continuïteit in werking en beleid te verzekeren worden Algemene Bruulbikersvergaderingen georganiseerd. (Deze worden afgekort als ABVV daar dit beter bekt dan ABBV) De vereniging is er toe gehouden minimaal één ABVV bijeen te roepen op het Bruulbikersweekend in het najaar. Alle Leden zijn van rechtswege uitgenodigd op deze vergadering en hebben een enkelvoudig stemrecht. De aankondiging op de website van een Bruulbikersweekend volstaat als enige kennisgeving. Naast de verplichte ABVV kan het managementteam besluiten meerdere ABVV’s bijeen te roepen. De agenda van deze vergadering wordt samengesteld na bevraging van de leden doch kan te allen tijde voorafgaand en tijdens de vergadering aangevuld worden. Teneinde chaos tijdens de vergadering te vermijden wordt er steeds begonnen met de persoon rechts van de voorzitter. Geen Bruulbikersvergadering kan plaatsvinden zonder aanwezigheid van minimaal twee trappisten per persoon. Als overgang tussen de verschillende agendapunten dient steeds luidkeels ABVV gescandeerd. Het vroegtijdig verlaten van een ABVV voor het officiële einde is niet verboden doch brengt U wel in verlegenheid. Een gegronde reden is zoals steeds aanvaardbaar. 

Artikel 7:

§1: Tijdens de verplichte ABVV in het najaarsweekend wordt overgegaan tot verkiezing van de functies. De lijst met functies wordt voor het najaarsweekend kenbaar gemaakt en voorstellen tot aanvulling kunnen toegevoegd worden. Jaarlijks kan, voorafgaandelijk aan de stemming, de lijst van de toe te kennen functies wordt aangepast na unanieme goedkeuring. De stemming is geheim en gebeurt achter gesloten deuren. Bij staking van stemmen worden een oneven aantal afwezige leden uit hun bed gebeld wiens stem beslissend is. In de formatie wordt minimaal de functie van voorzitter voorzien. 

§2: De vice-functies met uitzondering van de vice-voorzitter worden toegewezen aan persoon met de op één na meeste stemmen.

§3: De dag van de voorzitter beschreven in artikel 10 § 4 is het startschot voor de propaganda voor de BB-verkiezingen tijdens het najaarsweekend (artikel 10§1).  Dit betekent dat de kandidaten zich kenbaar mogen maken vanaf de Dag van de Voorzitter.  Ook al bent u geen kandidaat, op de verkiezingen zelf is iedereen kandidaat en bij meerderheid van stemmen verkozen voor de desbetreffende functie.

§4: De sperperiode, die in zal gaan de derde zondag voor de verkiezingen, wordt ingelast ten einde elk lid de tijd te gunnen om in alle rust tot een beslissing te komen. Het niet navolgen van de sperperiode zal lijden tot het negeren van de promotie door alle leden.

§5: Als laatste punt voor de verkiezing zal tijdens de ABVV nog een laatste mogelijkheid voorzien worden om zichzelf of ander lid voor te dragen voor één of meerdere functies

§6: Lijst van toe te kennen functies:

Voorzitter

Vice-voorzitter

Bieradviseur

Pfenning

Juridische

FNAO (Familie NevenActiviteiten Organisator)

Biologische

Geografisch advisuer

Technische

Cue-Meister

Onbijtmeister

Webmaster

EHBO

Vice EHBO

Vice Technische

Vice Cue-Meister

Vice Bier-adviseur

 §7: Tijdens het najaarsweekend wordt de meest verdienstelijke bruulbiker van het jaar verkozen. De genaamde: Gouden Helm. De wisselbeker zal in ontvangst genomen worden en te toon gesteld worden op een centrale plaats in zijn/haar huis. Men kan slecht eenmalig in zijn bruulbiker carrière verkozen worden tot Gouden Helm. 

Artikel 8:

Indien een functie van webmaster wordt voorzien, behoord het bijhouden van de klassementen tot zijn verantwoordelijkheid. De webmaster past wekelijks de website aan waarbij volgende personen extra in de verf gezet worden:

 • Leider in het kilometerklassement
 • Leider in het trappistenklassement
 • Leider in het gemiddelde aantal kilometers
 • Biker van de week

Het behoort uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de webmaster om grootte en kleur van asterisken te bepalen. 

Tijdens bruulbikers weekend of reizen kan een forfait voor pisten gebruikt worden daar de telling te vereenvoudigen. Het aantal zal beslist worden op tijdens de ABVV. 

Artikel 9:

§1: Men wordt genomineerd tot biker van de week na een verdienstelijke prestatie tijdens een tocht. De mederijders beslissen over de toekenning ervan. 

§2: Om in aanmerking te komen voor het gemiddelde aantal kilometers dient men lid te zijn en minimaal vijf tochten van het lopende jaar in aanmerking te nemen. 

§3: In navolging van artikel 2 wordt het mountainbiken ondersteund door randactiviteiten. In het kader hiervan wordt een trappistenklassement bijgehouden. Om in aanmerking voor het klassement dient cumulatief voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 1. Het betreft zware bieren (een bier met 6,2% alcohol wordt als lichtst aanvaardbare bier benoemd).
 2. De bieren werden gedronken na een Bruulbikerstocht.
 3. De bieren werden geconsumeerd met de bikekledij nog aan. 

Artikel 10:

§1: Jaarlijks wordt één meerdaagse Bruulbikersreis georganiseerd. Deelname is gewenst. 

§2: Jaarlijks wordt minimaal één najaarsweekend georganiseerd tijdens het eerste weekend van oktober. Daarnaast wordt elk jaar een voorjaarsweekend georganiseerd. Deelname is gewenst. 

§3: Drieboomkesbergchallenge (afgekort DBC) is een wedstrijd op het mountainbikeparcours in ‘het Molenbos’ in Westmalle, in de volksmond ‘dreibooemkesbaarg’. Aanwezigheid van strandstoeltjes en pisten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers, maar een verplichte voorwaarde. 

§4: De Dag van de Voorzitter is de laatste zondag van mei en omvat een groepsactiviteit (meestal maar niet verplicht een biketocht, kan ook een andere nevenactiviteit zijn, gevolgd door een barbecue (meestal maar niet verplicht) ten huize van de voorzitter (of nabij gelegen pand, park, etc). 

§5: De Nacht van de Vice is (bij voorkeur) de derde woensdag na de Dag van de Voorzitter, echter, omwille van praktische redenen kan gemotiveerd worden dat deze nacht doorgaat op de vrijdag of zaterdag. Hij brengt de Bruulbikers samen aan een feestdis (thuis of op verplaatsing) en zorgt voor een ludieke avondactiviteit.

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers die een feitelijke vereniging definieert als “elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging” (art. 3, 3°).

Aldus gestemd en unaniem goedgekeurd te Soreé, tien artikels tellend, op twaalf augustus tweeduizend en tien,

Voor de Bruulbikers

Advertenties

Een gedachte over “Statuten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s